Tags voor deze pagina:
Nieuws

Terugblik Bestuurlijke Ontmoeting

Op dinsdag 29 november 2022 was een grote groep portefeuillehouders verkeersveiligheid in Zuid-Holland bijeen voor een gesprek naar aanleiding van de recente publicatie van de halfjaarcijfers over ongevallen, gewonden en dodelijke slachtoffers in 2022.

De actualiteiten en de cijfers 

Frederik Zevenbergen heette vanuit de provincie Zuid-Holland iedereen van harte welkom. “We zijn hier vandaag als portefeuillehouders verkeersveiligheid onder elkaar en delen dezelfde doelen: we streven naar meer verkeersveiligheid in Zuid-Holland” Anne Mulder, portefeuillehouder verkeersveiligheid voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en wethouder van Den Haag vulde aan: “Elke dag zijn er slachtoffers te betreuren in het verkeer in Nederland en ook in Zuid-Holland. Sta even stil bij wat dit betekent voor al die gezinnen en nabestaanden.” Zevenbergen: “We investeren allemaal in veilige wegen, maar handhaving en gedrag zijn van even groot belang. Gedrag is daarbij misschien wel de grootste uitdaging.” 

Doelen SPV 2030 buiten bereik  

In de recente rapportage Kiezen of Delen concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat de doelen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 met de huidige inzet bij lange na niet worden behaald. Aanvullende maatregelen zijn nodig.  

Meer fietsveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijwel gelijktijdig met de publicatie van het rapport laten weten om 50 miljoen vanuit de gelden van het SPV te oormerken voor fietsveiligheid. Vanuit de risicogestuurde aanpak worden daarbij vier focuspunten genoemd.: – Ouderen: – School- en sportomgeving – Drukte op het fietspad – Enkelvoudige ongevallen. 

De assets van Zuid-Holland 

De focuspunten van het Rijk sluiten bijzonder goed aan op de vier programma’s die door het ROV Zuid-Holland voor deze bijeenkomst in het licht zijn gezet:

Het programma voor het primair onderwijs. Op dit moment zijn 268 van de 1100 scholen geregistreerd als actief gebruiker van het systeem. Er is dus nog veel ruimte tot groei.

Het programma voor jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbarverkeersdeelnemers. In Zuid-Holland gebruikt 44% van de scholen in de doelgroep een of meer lessen uit het programma.

Is het landelijke programma dat erop inzet senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het programma biedt voorlichting en praktische educatie in een sociale context. 45% van de gemeentes in Zuid-Holland is al actief. Nog eens 25% wil gaan starten op korte termijn.

Het ROV Zuid-Holland kent een lange traditie van samenwerking met sportverenigingen. De start is gemaakt met BOB in de sportkantine en is de laatste jaren uitgebouwd naar een bredere aanpak op verkeersveiligheid. Er zijn al 70 verenigingen die zich ambassadeurs verkeersveiligheid noemen en er zijn vele aanvullende contacten. De sportverenigingen worden zowel door het Rijk als door ANWB genoemd als een belangrijke doelgroep.

De portefeuillehouders kunnen een belangrijke rol spelen in het betrekken van scholen, sportverenigingen en andere relevante partijen om hen aan te spreken en te stimuleren aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Ook de zorg voor veilige routes past hierin.  

Ambities  

Na de introductie gingen de portefeuillehouders aan 4 verschillende tafels met elkaar in gesprek. De onderwerpen waren verschillend. Van de praktische uitdagingen van de omslag van 50 km naar 30 km naar het opstellen en vaststellen van beleid en het uitwisselen van verkeersveiligheidsplannen. De roep klonk om meer handhaving en het gesprek met de (gemeente)raden. Er werd een pleidooi gehouden om nog meer partijen aan te haken: lokale helden als ambassadeurs en betrokkenheid van ouders, ook buiten scholen om. Verkeersveiligheid dicht bij de mensen.  Er zijn koppelkansen in de communicatie over leefbaarheid, duurzaamheid en de mobiliteitstransitie, en ook vanuit klimaatadaptatie, rioleringswerken en vergroening.  Ook het verbinden van de portefeuilles – en daarmee de partners en ambtelijke inzet- verkeer, onderwijs, sport, economie en welzijn biedt kansen. 

De roep klonk om een echt integrale aanpak waarbij gedrag, infrastructuur en handhaving hand in hand gaan. Nieuwe voertuigen en ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen. En hoe om te gaan met de toegenomen agressie?  Breed werd gedragen dat kennis en kunde van groot belang zijn voor veilige verkeersdeelname. Technologie kan ondersteunend zijn. Een rol werd gezien voor het ROV Zuid-Holland om kennis en informatie te delen, ook over plannen: samen doen en weten we veel. Meerwaarde werd ook gezien in een gezamenlijke, structurele inzet op communicatie, zodat weggebruikers boodschappen herhaaldelijk en via diverse kanalen (lokaal en regionaal) terugzien onder een herkenbare noemer. De vraag die in bredere zin gesteld werd was wat de triggers zijn om mensen in beweging te krijgen. De betrokkenheid van private partners en bewoners is cruciaal: het verkeer is van ons allemaal.  

Geprikt op de kaart  

De portefeuillehouders rondden hun gesprekken af en verwoordden hun ambities op een vlaggetje. Zo koppelden alle aanwezigen hun ambities aan het beeldmerk van de eigen organisatie en aan het gezamenlijke doel: wij maken een punt van nul!  

Behoeften 

Om aan de slag te kunnen gaan met de ambities was er behoefte aan: 

  • Meer data en onderzoek rond oorzaken van ongevallen en stijging en het verschil in objectieve en subjectieve onveiligheid.  Meer aandacht voor en afstemming en communicatie over handhaving: hoe zorgen we voor meer capaciteit en een vergroting van de (beleefde) pakkans? 
  • Een sterke, duidelijke en gezamenlijke boodschap: kan het ROV Zuid-Holland verder ontzorgen in materialen en boodschappen? 
  • Een gezamenlijk programma: hoe brengen we de lokale en regionale ambities op één lijn voor een verkeersveilig Zuid-Holland?  


Met alle ambities geprikt op de kaart van Zuid-Holland kijken we terug op een geslaagde ontmoeting die vraagt om herhaling en follow up. Het ROV Zuid-Holland pakt de handschoen op. We brengen de ambities in kaart en bieden daar waar gewenst en mogelijk de gevraagde ondersteuning.