Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030 ligt buiten bereik

In het meest gunstige geval kan het aantal verkeersdoden gehalveerd worden. Met extra maatregelen is een forse reductie van het aantal ernstig gewonden wel mogelijk, maar van halvering is geen sprake.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht SWOV of een halvering mogelijk is en zo ja, hoe dat is te realiseren. Dit naar aanleiding van de motie Geurts die de regering verzocht deze tussendoelstelling te hanteren. De onderzoeksresultaten staan in het rapport Kiezen of delen.

Voor het onderzoek heeft SWOV in twee scenario’s prognoses gemaakt over hoe de slachtofferaantallen zich tot 2030 zullen ontwikkelen. Het eerste scenario gaat er vanuit dat de daling in het aantal verkeersslachtoffers tijdens de coronajaren voor een blijvende verbetering van de verkeersveiligheid hebben gezorgd, onder andere door de verminderde mobiliteit. In het tweede scenario wordt uitgegaan van een tijdelijk effect van de coronajaren en zal de verkeersveiligheid zich in de komende jaren weer ontwikkelen als vóór corona.

Tijdelijk of blijvend effect van de coronajaren

Bij een blijvend coronaeffect laat de prognose een lichte daling van het aantal verkeersdoden in 2030 zien naar 480 (2019: 661). De prognose voor het aantal ernstig verkeersgewonden laat een forse stijging zien naar 8.400 (2019: 6.900).

Was het effect van corona tijdelijk, dan verwacht SWOV dat het aantal verkeersdoden zal stijgen naar 810 in 2030. En ook hier valt een forse stijging te verwachten in het aantal ernstig verkeersgewonden naar 9.500.

Effect van extra maatregelen

SWOV heeft vervolgens van een reeks maatregelen doorgerekend welk effect ervan mag worden verwacht en of de maatregelen bij elkaar tot een halvering van het aantal slachtoffers in 2030 kunnen leiden. In de doorrekening zijn alleen maatregelen meegenomen waarvan 1) uit eerder onderzoek het effect bekend is en 2) waarvan het te verwachten effect bestaat uit een besparing van meer dan 10 verkeersdoden en 100 ernstig verkeersgewonden.

De grootste slachtofferbesparingen worden verwacht van:

  • Fietsverkeer veiliger maken: veilige fietsvoorzieningen, helmdracht fietsers
  • Infrastructurele maatregelen: van 50 km/uur naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en veilige inrichting van N-wegen
  • Handhaving en snelheidsbeheersing: verdubbeling geautomatiseerde snelheidshandhaving, invoering van dwingende Intelligente Snelheidsassistentie (ISA).

In het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid in Nederland 2022 analyseert SWOV het jaar 2021.
Ook relevant: rapport Kennisinsituut voor Mobiliteitsbeleid over de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen.